Literature Beyond Borders Logo
Frå ringeklokketavlene
Av Dagmara Kraus 
Perler bead image of a stork on a wall

Ein alsasisk stork ber med seg ein bylt til Noreg: Ein mosaikk på ei bustadblokk i rued’Oslo, Strasbourg, Frankrike.

Perler bead image of a stork on a wall

Denne snille storken ber kanskje med seg eit gaukeegg til Noreg? Å bruke denne flaggpryda byltensom biletmotto for den følgjande teksten, minner kanskje litt om sendingar somdei frå Hellas til Albania for fleire tiår sidan, då rotne kjøtrestar bleisende til det forhatte landet, påstempla med feite bokstavar: MADE FOR ALBANIA… Biletet er meint å antyde at dei vedlagde tekstfragmenta på ein liknande måteså å seie er MADE FOR NORWAY, men med med stikk motsett forteikn. No er detberre å håpe at det poststorken ber med seg nordover ikkje er katta i sekken.

Innleiande merknad

Korleis kan eg frå Frankrike nærme meg Noreg, der eg gjerne skulle ha gått skrivande rundt og utforska hovudstaden, for å bidra med noko meiningsfullt til temaet «hus»? Det varte ei stund før eg hadde utarbeida konseptet som såg ut til å kunne bere teksten min … Eg reiste altså til den «norskaste» staden i Strasbourg, til Rue d’Oslo, som ligg i høghus-bydelen Esplanade. Der fotograferte eg ringeklokketavlene på alle husa i gata, for å utleie dei følgande tekstskissene av dei opplista namna på bebuarane. Det handlar heller om eit tekstprosjekt «in progress» enn om noko som fortener nemninga ferdige, fullstendige tekstar, klare til å visast fram. Ufullførte verkstadsnotat – ei slags verkstadsdagbok, kanskje, er det eg i hovudtrekk presenterer, ufullført, for det første på grunn av den korte fristen i invitasjonen og for det andre på grunn av oppdaginga av eit ordmateriale som er nytt for meg: namn. Dessutan kjem det faktumet at eg på skrivetidspunktet heldt på å flytte (eg held på enno) inn i eit nytt hus. Invitasjonen frå LCB passa difor godt til den noverande livssituasjonen min. Forseinkinga på grunn av dette er eg likevel lei for.

Stoffet i desse tekstane er namn, polyglotte, absurde, mykjeseiande, etymologisk lada, mangfaldige namn. Eg lytta til namna og (dei uhøyrte) imperativa dei inneheldt, og ut av dei og til dei skreiv eg notat, førstelinjer, sistelinjer, diktfragment, lydtekstar, lemmata, emblemata …

Desse språkkonstruksjonane fungerer gjennom assosiasjonar og omsetjingar – omsetjingar av vage innfall, ordminner eller -assosiasjonar som forvandlar seg til eit eller fleire ord. Homofon omsetjing speler ei stor rolle i tekstutforskinga, men det same gjer òg transspråkleg ping-pong og rim. Enkelte av tekstfragmenta er berre høgtlallingar der lyden er det viktige; andre kan vere semantiske derivat som fører inn i digresjonar, dikt, konstellasjonar, miniatyrinstallasjonar, små sentensar. Framfor kvar tekst står eit bilete av den aktuelle ringeklokketavla.

Dagmara Kraus 
Dagmara Kraus (f. 1981) er er en tysk-polsk lyriker og oversetter, bosatt i Frankrike, med åtte utgivelser under beltet. Hun debuterte med diktsamlingen k i 2012, og har siden utgitt en rekke bøker som lyriker og oversetter. Hun er særlig kjent for sitt lekne poetiske språk, som ofte blander flere europeiske språk og poetiske uttrykksformer. I 2018 mottok hun Basler Lyrikpreis.
Utgivelser (utvalg):
kummerang (dikt, 2012)
kleine grammaturgie («liten grammatikk», dikt, 2013)
wehbuch (undichte prosage) («ff», dikt, 2016)
liedvoll, deutschyzno («fff», dikt, 2020)
Murfla und die Blocksbärte. Zu Miron Białoszewski («Murfla og », dikt, 2022)
Portrett av Dagmara Kraus

Foto: Dirk Skiba

I

«Eit hus er ein sjelstilstand», slo Gaston Bachelard fast, ikkje heilt upatetisk. Han hadde heilt sikkert ikkje eit postmoderne energisparehus bygd som ferdighus framfor auga, og aldri stått i noko grått containerhus på betongsøyler eller eit eittroms «Tiny House», som blir prakka på oss frå alle kantar, med utsikt til fattigslege landskap gjennom søvnige vindaugsluker. Han tenkte truleg på eit hus av typen «demeure», på den berykta hytta til malaren Balthus, på eit gammalt romersk hus med grønt atrium og freskar eller eit mas de Provance i lyse pastellfargar. Kanskje fekk han eit indre bilete av ei hytte i den boreale barskogen, med like mykje «hussjel»-utstråling som eit berbertelt i sanden, ei ordentleg nomadejurte eller eit lite treskur hogd inn i bergveggen, slik som dei som klamrar seg til klippene over juva til Gorges de la Nesque. Men kanskje tenkte Bachelard også på eit byhus i stor stil, som det legendariske Ca’Dario i Venezia, med ei sjel som ikkje lar seg fornekte, og som gjennom hundreåra har straffa dei skiftande eigarane med uhell og forfølgjing?
       Alle dei nemnde husa ser ut til åinneha ei spesifikk sjel, og kan absolutt med Bachelard bli sett på som ein «sjelstilstand».Men kva viss det ikkje dreier seg om eit enkelthus med tak, ikkje om ein flott einebustadpå den fjerne prærien, men om ei myldrande bustadblokk, gammal og utslitt, identiskmed nabohusa heilt ned til malingsprekkene på vindaugskarmane. Kva om huset framstår som mangfaldig ogfleirspråkleg, budd i av menneske med dei forskjelligaste etnisitetar, frå deimest avsidesliggande språkfamiliene, som knapt kan kommunisere med kvarandre,som i tilfellet med høghusa i rue d’Oslo i Straßburg? Som eit fargerikt Babel ibabystorleik, med alle slags bustader, flotte leiligheiter og små palassutstafferte med krimskrams, innrøykte, sjalusiavsondra avkrokar og bortgøymdeholrom i enden av linoleumskorridorar med nazaramulettpynta naudutgangsskilt?Eit hus som skjebne, altså, som kulturelt og idiomatisk knutepunkt, eitskjæringspunkt for korte og lange vegar frå heile verda, frå allehimmelretningar, som finn sitt mål, sin heim her … Skulle vi ikkje då snakke omsjelstilstandar i fleirtal, og faktisk mange ulike og ikkje-samtidige på sametid, som utgjorde eit hus?              I Oslo-gata i Straßburg står detfleire slike sjelstilstandsblokker. Her står det ingen slike einebustader ibindingsverk som er så typiske for Alsace. I staden blei gata på slutten av 60-taletutstyrt med bustadsiloar i stor skala, stygge små høghus midt i «esplanadekvarteret»,ein av bydelane i det som straßburgarane sjølve kallar «cité». I slike hus burdet nødvendigvis fleire sjelar – og dermed også alle slags -tilstandar, kanskjetil og med like mange som det er namn på dei imponerande storeringeklokketavlene. Men likevel, korleis ville den mangefargablokksjelstilstanden sjå ut, på bakgrunn av denne konglomeratsituasjonen? Som ein gaveta de sapateiros, skuffen til ein portugisisk skomakar? Ellersom ei «seigtflytande løksuppe» – «roi nhu canh he» – i latinsk transkripsjonav den vietnamesiske retten? Kanskje ville han sett ut som ein «bear garden»?Eller som eit tilskitna «leonera» – løvebur på spansk? Den italienske stakkarenmed den herrelause greske hunden tett i hælane, vil, viss han flyttar inn i einav desse gråbeige, på innsida så fargerike bustadblokksjelene, fort vikleføtene sine inn i blandingsblokksjelene («se prenderebbe i piedi») for den alsasosloskesilosjela er heilt sikkert eit schizoid, innvikla og durabelt etasjeinndeltvesen som forvandlar seg som eit fiksérbilete, avhengig av kva for namn einfølgjer, og på kva for eit språk …

Bilde av gateskilt med teksten Rue d'Oslo

Den «skadelige»s tag: Ein av dei tre gateskilta i rue d’Oslo som er tagga av «nocif»(«skadeleg»), ein av dei som bur der, kan vi gå ut frå. Taggaren har så å seieadla seg sjølv med taggen sin, og kalt opp gata etter seg sjølv: rue Nocifd’Oslo (som straks høyrest betre ut med sitt «oci-Oslo) = «Skadeleg von Oslosgate»

Ringeklokketavlene på Skadelege Silogate i Straßburg har alle meir 25 namn som i seg sjølv kunne stå for dei ulike sjelstilstandane til huset. Ingen av sjelsskilta tilfører mindre enn dei andre til ordinventaret for tilstandar. Det er namn på all slags menn, kvinner (eller mannekvinner eller kvinnemenn) og land, som utgjer absolutt fascinerande plurilinguale ordobjekt, innramma av geometriske knappar og symmetriske linjer i dempa fargar. Desse tavlene har noko instrumentaktig ved seg, noko registeraktig og samstundes dystert, urnehylleveggaktig. Med linjedelinga har den horisontale opplistinga av namn noko versaktig ved seg. Framfor alt er dei fulle av polyglotte, fine, eksotiske, vittige og sprø ord som alle ropar mot meg med sine fargerike bokstavkombinasjonar: Dikt meg inn! Av og til seier dei: Eg er med ordet mitt ei heil historie åleine, og denne let seg best lese inn eller ut av ordets utfabulerte etymologi.
Men delvis framstår tavlene i seg sjølv som potensielle dikt, og kan tolkast som dikt. Ei mogleg idé i omgangen med ordmaterialet ville vere å fortelje ei historie ut frå rekkefølgja på namna slik dei dukkar opp på skilta. Historia til rue d’Oslo, eller eit hus i rue d’Oslo – namnelangs.
Den følgjande tavla står på eit av alsasoslohusa (eg kallar henne «ANDREOTTOLA» – i teksten kallar eg alle dei siterte tavlene opp etter det første namnet øvst til venstre1):

II.
ANDREOTTOLA

Tavle med ringeklokker
Viss ein dreidde tavla 90 grader mot høgre, ville ein ha eit interjeksjonsdikt – eitnamnedikt av ropeteikn, ein synkope og to halve – som pustepauser. Sjelstilstanden til ei heil bustadblokk ville dermed vere meir utpregaindignert, eller til og med giftig rasande, og dermed passe godt til gata tilein NOCIF d’Oslo, som formeleg verkar å brøle ut sinnet sitt:
Tavle med ringeklokker
1
KOUDRI du, du trehals! Du bokskjendar BUCHINDER! Du PROVETI utan Hel og a! Du OLMO frå isen! Du GUIMARAES utan Sertão! Du LAPORALe makropore! Du PERRIN-pilgrim! DAIKER, du hjarteleverandør! Du stinkande FOURG! Du rafsete RAFIE og Max Frisch SABETZADEH! Du C. CORDIER, framfor deg, du HAMOUD-chamie, kneler ingen SONDAG. (pust ut.) Du KREBSsvulst MIRZAZADEH, mirzuschade, ermegfordyrebar, AVSTRIKOVA, avstrikka hore. Du GIRARDIN, du rare gardin, du ANDREOTTOLA: Andre Otto là, du RIERA-gascogniske GISELA, du WEHR-SAPIASapiens-vêr, du DELLOUE-Delle, du GILLIGe PORCHÉ, bu BELMAAZIZ-Belle-ma-Zitzchen, MALVY-malven, du PEREZ-Un-Perec, du som blei teken med ZHANG-JI, du KELLER DENIS, SCOGNAMIGLIO DI PIETRO dra pukkelen til deg! Eg forBANNIKOVA deg GLADKIKH frå tavla! Di RAMOS, ramia, som PERE IRA deg til GALES, du MOYONes ZIMMER av heilt middels storleik, du VISSER MAZZUCOTELLI! DHANAPAL SINGHe deg eit rekviem, du OOBRAMANIEN-avskyeleg brahmaniske-SADA, BUCHER, seier eg, BUCHER, på bålet, på brødpuddingen! MAY KELLY, kan KELLY ta deg på TITTICHane, HAEN, du MOULOPOU, lausmusling, motbydelege lusne lusemusling! Du BAYETTE-băiat, som KHERROUBI bønnfell, du JACAMON-Jacques-am-Mohn-PIERRON-pierrot, du lutzlause SEILER! HA! Eg gir det til deg, du SIMON-SIMON, KRUTH FARES kom ut, din tome NAVAEI, MULLER! Du prydelege PRADEAU, dra på LOPEShavet, du FISCHERs HUBERT, du hovud-KOHLI! BIRTANE, tok tanja sin Bier, du deppa DAPELO, ETTWILLER eitt vil han jo, denne libertin-OBERTIN, denne unfaire FERRER, LE RETRotta, fleinskalla-CALVO-LEEvande EUNEUN, AUNIS so lett, å bli slik ein GUTTMANN à LACOUR, SAULA du, DESOS WARNIER-vernejern, motorisiert-MOTAIREK. DETOISIEN: frå deg sitt, HERMANN, BINET – binne? NELI, BARTHERE dine står rett til vers, æsj slim, mann, ESCHLIMANN, du plass-PELÁEZ, TESAN-filmar, virile CROQUETar, du min LEEbling av ei yndige stålbørste GRACIANO, MALCUIT, skjærande ungarsk HE-ZHANGsang, VILLAREJO-han-vil-det-jo-cham-REIMAN-rimar, Du JACQUOTisknevrotisk TAILLARD-chardinisske skreddar! HESSAMI mucho med A! Kjære glottal plosiv BLEESZ you.

2
(Plemplemblem)
DETOISIEN.
Frå deg sitt.
3
GILLIGe HA, SONDAGs MALCUIT og TITTICH
som SAULA ESCHLIMANN, slimete sniglemann.
Overkokt og med riller som nakenversjonen. Hauhau là,
glupsk som ein ulv. Ba. Dagson er død og eg reid ikkje
som ei sugge på Schliemann, han var slapp om dinglefanten.

MOUSLI

Tavle med ringeklokker
1
RAMADAN, KARMEYER. Es CHIHA, CHIHA i kyrkja og
CHIRON, kantor hos kentaurane, PICCO L.:
„CHENIGUEL og ILTIS, de BAUCHET og styrer sånn på? 
Er det slik SCHAMMO N. høyrest ut? Er det POUPAERT med 
slik lyd? Høyr, DROZy, eg SARGSYAN: Det er som MOUSLI 
utan LOEFFLER, som ein SCHUBNEL ZAKI T.owany; 
MORELIERE til og med, SRIVASTAVA... O. BON dieu: 
ALVES FLEISCHEL full av GALLET, DEVOLDER ein
RAUCH. Atsjo BETSCH HAMURCU – a amour òg. 
Difor REYES REINHART på denne BOUAKLINE.“

LEMIERE

Tavle med ringeklokker
1
Bo POLESE-PEREZ po lesie poleci, po lecie

polezie, po polu eg DAUSSIN ROUFFETar i
DAUBENFELD då lyd det: Han tek eg SCHMITT 
i ROGUEien, bitumentlølparen midt i sin
ROGUEi – dawaj. No co ty, MIOZZO chodzi?

Alt kring den hornberande, cornu (ale i c. copia; 
imion), LUTTRINGER lutter ringande luft
og der ROUFFET det enno ein gong, fæle 
ulåtar og BOMPET DA SILVA i skogen:

UY-UHL, UY-UHL! Og kniser oj-oj HARAN- 
COURTde! OFFRET han seg, OZYRISen, 
BROGNON-grognon-lemmar som 1 REIHANIAN, 
NAHAVANDI, ja VOLTZ snart?! – DESGAGES
 

2
Hos MERIAN, hos Marian, æh Merdian, ved elva RIVERA:
DONNADIEU, CARBIENERen til AGUIRRE

ligg ved meridianen. Ai KOBALIA ved den raude RHEIN WALKER 
GUDEN RHEIN, UY KOBALIA, OBERLINar

MALLINGER MEZINE heim. SOUVILLEs så vil: Kvifor skal så
‘s GUYON-HILL ikkje FRANCK MAIA til

DAUSSIN? Ver så snill ikkje BOMPET det. CANDUSSO, kan doux vere, 
lo!, YANG LI, JUNG XIUCHENG XIAOSHUAI

for BOEGLIN i auget, for det sjølvsame ROUGE PETRI. UY-UHL 
KOBALIA. GUYON-HILL gjer i silo sin triatlon.


3
LEMIERE smører av. 
Ale fuks. FUCHEY**.
Fuks FEKRI. Fuks 
LAUREY. Fuksi PINELLI. 
ROGUE. LEROY.
I ARCILESI. Malm-, erke-,
Arcy-. Ein BRIGGS, takk. 
På Fernidol. I znowu o 
lesie? Til husånda her 
desse veggane, pinadø, 
lunarem LEROY, den
barmhjartige Queuening:
ZURLO! Slepp han zur Lo! 
ELONA DESGAGES 
UNAL GALISSOT 
BRIGGS eg MIOZZO.
Mio nic. I co. Men denne
REIHANIAN, denne hannrei 
flyg HELLMULLERen:
til HILLvete med deg, 
M. PARÉ, emparé 
kor ho WALKER. Smyg seg. 
Så COUDEYRE, cou d’air


** FUCHEY, n. Må vere nær slektning av GOLCH og av FLUBIS.

AZIZI

Tavle med ringeklokker
1
DA SILVA PINTO STEHLI

Der, skogmalt, står eg og framseier eit trylleformular:

Halali FILALI 
LISNEY Disney 
SIN-WING-SANG:

VER EECKE BONNETERRE 
WALLIOR OZIL JONGWOHAN

BAKIR AGHA:
PICCINNI NUSS STALTER
DECK-OTTHOFFER DERSY VIARD FREYTHER

HE CHEN ZHANG 
ROSATI FOSELLE
MARSAUDON BENDAHAN

KLINGELSCHMITT 
KLINGELSCHMITT 
HOUVER
 

2
Den hissige straumen, HAESSIG STROHM, 
GELB og PFIRSCH og sikkert ANGLY har 
HINDENOCH på DECK ein PRIGENT.

SAHAKYAN hackar seg inn hos CAMERON, 
passionnément, LUSTREMANT, med fargerik
PFENNIG, DERSY DRUTELami innfletta
i rompeSERRANOen sin.


3
Er ikkje AZIZI NUSSeleg? 
AZIZI GRUGET,
WENCKERklokka gjer det HEITZ.


Ta for deg, YANGXI, ta for deg, 
men skriv underSTEHLI her:


det, Dschinni, er vel HOUVERs 
MARTINI.


4
FOSELLE: feilvinga og FRUHAUF 
før fugl skit på jord, men SIGRIST, si triste. 
Hei SOUCIET deg ikkje, nocif, TAGHAVI 
ja, dag på dag og dag på dag har eg. Ta.

MAVRIDIS

Tavle med ringeklokker
1
O VAISSADE, til skade:
SCHOHN BOHN! SCHOHN
Skiktet i sjakta. MONPIOU,
...piou: A SCHWABebror 
GROSSHANS ønskte han BLEIBEL 
ved OSTERSTOCK STURM-
herja. Ale BANIAnieDAM. 
MESSMERiserande DINGEL
-DEIN der DRANT, RUCKLIN
det, bo BANIAcinieDAM.

(...) 2
  1. Tittelordet er difor ikkje å sjå på som eineigentleg tittel, meir som ein referanse for forståinga sin del.
  2. Det er på langt nær alle ringeklokketavlene som er tekne opp her og eg skullegjerne ha sett dei alle.
Les alle tekstene
Hjem
av Simon Stranger
Bolig til alle!
av Katja Lange-Müller
Hejar
av Sîdar Jîr
Jeg er også Sápmi
av Kathrine Nedrejord
Vind-auge
av Eyşana Beravî
Hjemmets fundament eller Nytenking om fundamental fremmedhet
av Ayhan Geçgin
Hjem
av Ebru Ojen
Frå ringeklokketavlene
av Dagmara Kraus
Om prosjektet
Prosjektet Literature Beyond Borders er et langsiktig samarbeid mellom litteraturhusene Stiftelsen Litteraturhuset, Kıraathane i Istanbul, Wêjegeh Amed i Diyarbakir, Literarisches Colloquium Berlin, Paul Celan Literaturzentrum i Chernivtsi. Prosjektet har som mål å styrke litteraturen og forfatterens frie stemme.
Les mer om prosjektet